Σκοπός της εταιρείας είναι:

(α) Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων, δημοτικών ή ιδιωτικών τεχνικών έργων και έργων ΟΤΑ στο εσωτερικό ή εξωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίας σε ειδικούς καταλόγους με εργολαβική ή υπεργολαβική μορφή.
(β) Οι οποιεσδήποτε φύσεως οικοδομικές επιχειρήσεις σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή αλλότρια είτε για ίδιο λογαριασμό, είτε για λογαριασμό τρίτων με αντιπαροχή και πώληση και εκμετάλλευση αυτών.
(γ) Η τεχνική και οικονομική μελέτη πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
(δ) Η τουριστική αξιοποίηση εκτάσεων και κτισμάτων και πώληση των εκτάσεων αυτών, ή εκμετάλλευση αυτών για λογαριασμό της ή λογαριασμό τρίτων, καθώς και ξενοδοχείων και τουριστικών εγκαταστάσεων γενικά.
(ε) Η εκμετάλλευση κάθε μορφής λατομείων και ορυχείων. Η εξόρυξη λίθων, ογκόλιθων και διασκευή τους, η παραγωγή προϊόντων τριβής λίθων, ασφαλτομίγματος και σκυροδέματος.
(στ) Η άσκηση συναφούς εμπορικής δραστηριότητας, όπως και εργοληπτικής που απορρέει ή οπωσδήποτε συνδέεται με όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται παραπάνω, η αντιπροσώπευση στην Ελλάδα και εμπορικών επιχειρήσεων όπως επίσης και η συμμετοχή σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις και η εκτέλεση κάθε άλλης ομοειδούς ή συναφούς σύμφωνα με τον εταιρικό σκοπό της εργασίας.
Με απόφαση των εταίρων που θα τροποποιεί το παρόν άρθρο, μπορεί να διευρύνεται ο σκοπός της εταιρίας.

Για την επίτευξη του σκοπού της η παρούσα εταιρία μπορεί:

(α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή κοινοπραξία με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
(β) Να συμμετέχει σε κάθε είδους δημόσιο ή ιδιωτικό διαγωνισμό.

APXEIO